අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

17
සැප්2019
මහරගම ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය 2019

මහරගම ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය 2019

මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය...

27
අගෝ2019
ධන අභිමානී ණය යෝජනා ක්‍රම වැඩසටහන

ධන අභිමානී ණය යෝජනා ක්‍රම වැඩසටහන

ධන අභිමානී ණය යෝජනා ක්‍රම වැඩසටහන 2019...

22
අගෝ2019
Gelp දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

Gelp දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

GELP ONLINE ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය පිලිබදව දැනුවත් කිරීමේ...

12
අගෝ2019
ව්‍යාපෘති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

ව්‍යාපෘති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

2019 වර්ෂයේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති වල...

Scroll To Top