අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

08
ජන2019
ප්‍රවීණ කලාකරු රෝහණ වීරසිංහ මහතාට ගෞරව පුදකිරීම

ප්‍රවීණ කලාකරු රෝහණ වීරසිංහ මහතාට ගෞරව පුදකිරීම

ප්‍රවීන කලාකරු රෝහණ වීරසිංහ මහතාගේ සුවදුක් බැලීම...

04
ජන2019
මහරගම වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහනක්

මහරගම වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහනක්

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහනක් මහරගම වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේදී...

02
ජන2019
2019 නව වර්ෂයේ වැඩ ආරම්භ කිරීම

2019 නව වර්ෂයේ වැඩ ආරම්භ කිරීම

2019 ජනවාරි 1වන දින රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ප්‍රතිඥාව...

29
දෙසැ2018
මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමෘද්ධි කලමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක එස්.වී.බණ්ඩාර මහතාගේ  සමුගැනීමේ උත්සවය

මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමෘද්ධි කලමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක එස්.වී.බණ්ඩාර මහතාගේ සමුගැනීමේ උත්සවය

මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමෘද්ධි කලමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක...

Scroll To Top